De Elshof ligt tussen Wijhe, Heino en Raalte in een prachtig natuurgebied van weilanden, bossen en de verdwenen oude havezate Haagenvoorde. Het is een kleine kern, één van de twaalf die de gemeente Olst-Wijhe telt.

Algemeen

Plaatselijk Belang Elshof is opgericht op 30 mei 1952 en is een vereniging die zich statutair als doel stelt het welzijn van de gemeenschap van de Elshof in de ruimste zin des woord te bevorderen. De vereniging telt op dit moment ongeveer 150 delen. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand in het buurthuis van de Elshof.

Het bestuur van de vereniging stelt zich ten doel een netwerk te onderhouden met het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe, de politieke partijen, maatschappelijke en sociaal-culturele organisaties en verenigingen die kunnen bijdragen aan het welzijn van de inwoners van de Elshof. Zij verzorgt de communicatie tussen de bewoners van de Elshof en deze instanties en organisaties. Zij stimuleert het gezamenlijk optrekken van de bewoners van de Elshof waar het gaat om de kwaliteit van het sociale, maatschappelijke en infrastructurele voorzieningenniveau.

De oriëntatie van het bestuur ligt op het bevorderen van een duurzame en vitale samenleving op de Elshof. Duurzaam en vitaal is voor het bestuur vooral een leefbaarheidvraagstuk. Zowel voor ouderen en jongeren moet het plezierig wonen en werken zijn op de Elshof voor nu en in de toekomst. De bewoner van de Elshof is trots op zijn omgeving en wil deze zo behouden. Dit vraagt van het bestuur dat het, met respect voor wat er is, zich richt op thema’s zoals huisvesting, wegen en bermen, veiligheid, een groene omgeving, gezondheid, vervoer en welzijn.

Het Plaatselijk Belang organiseert in het voorjaar voor haar leden bijeenkomsten die bestaan uit een gezamenlijke activiteit. In het verleden zijn er bezoeken gebracht aan het Motormuseum, de IJssellinie, het landbouwmuseum de Laarman en de Aardehuizen in Olst. In het najaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden in het buurthuis waarbij onder andere verslag wordt gedaan van de activiteiten van de vereniging. Tijdens deze bijeenkomst kunnen leden leefbaarheidthema’s bespreken en die tijdens het kernenbezoek voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens het kernenbezoek, dit is een bezoek van de leden van het college van B&W in het najaar, kunnen bewoners van de Elshof in een direct contact met de bestuurders van deze gemeente spreken over allerlei leefbaarheidthema’s. Voorafgaand aan deze bijeenkomst bezoekt het bestuur samen met het college een lokaal interessant bedrijf of activiteit en bespreekt het bestuur met het college de lopende zaken tijdens de avondmaaltijd. Dit gesprek wordt voorbereid in een vooroverleg met een aantal MT leden van de gemeente Olst-Wijhe.

Jaarlijks vindt er een buurtschouw plaats, waarbij de bestuursleden en bewoners samen met de gemeente een rondgang maken over de Elshof, waarbij allerlei zaken aan de orde komen zoals onderhoud van wegen en bermen, onveilige situaties, natuurbeheer, etc.
Als u als bewoner de Elshof een warm hart toe draagt, wordt dan lid en meldt u aan via het secretariaat van PB Elshof. U vindt het aanmeldingsformulier ook op deze website.

Contactpersoon:
Henk Kortekaas, secretaris
info@pbelshof.nl